Групи

Децата се поделени во адекватни возрасни групи, во пространи, големи и сончеви занимални богати со материјали и катчиња соодветни за возраста на децата. Со тоа е овозможено исполнување на програмата предвидена за соодветната возраст.